• Betrouwbaar sinds 1995
  • 100% natuurlijk
  • Gratis levering vanaf €35 binnen NL
  • Deskundig advies
  • Beveiligde betaling

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden De Groene Os B.V.


Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1     Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen De Groene Os en een Afnemer die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

1.2     Afwijkingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door De Groene OS en de Afnemer zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.3     De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4     Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden op enig moment naar het oordeel van de bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden onverminderd van kracht. De Groene Os en de Afnemer zullen in een dergelijk geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.


Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

2.1     Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn alle aanbiedingen en offertes van De Groene Os vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen en offertes kunnen door De Groene Os tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

2.2     Wijzigingen in het assortiment en de samenstelling van producten zijn voorbehouden. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Actuele informatie hierover is telefonisch of per e-mail verkrijgbaar.

2.3     Na aanvaarding van de mondelinge of schriftelijke aanbieding door Afnemer, zal De Groene Os aan de Afnemer de bestelling schriftelijk bevestigen.


Artikel 3 – Monsters

3.1     Eventueel getoonde of verstrekte monsters, voorbeelden of modellen dienen slechts ter aanduiding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de te leveren producten daarmee in overeenstemming zullen zijn. Afwijkingen in structuur, kleur, gramgewicht, formaat, kwaliteit, afwerking, vochtgehalte etc. worden uitdrukkelijk voorbehouden.

3.2     Geringe verschillen tussen een getoond of verstrekt monster, voorbeeld of model en de geleverde partij kunnen geen reden tot afkeuring zijn.

3.3     De Groene Os behoudt zich het recht voor om verstrekte monsters, voorbeelden of modellen te factureren en/of het materiaal terug te vorderen indien er geen koop is gevolgd.


Artikel 4 – Prijzen

4.1     Alle door De Groene Os gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding of offerte bekende prijsbepalende factoren. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijs die De Groene Os hanteert op het moment van sluiten van de overeenkomst. Actuele informatie over prijzen is telefonisch of per e-mail verkrijgbaar.

4.2     Alle prijzen zijn inclusief standaardverpakking en exclusief BTW en verzendkosten, tenzij schriftelijk anders vermeld door De Groene Os. Bijzondere verpakkingskosten komen steeds voor rekening van de Afnemer.

4.3     De Groene Os behoudt zich het recht voor om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde producten te wijzigen na het sluiten van de overeenkomst tussen De Groene Os en de Afnemer, waaronder bij – maar niet beperkt tot – wijzigingen in prijsbepalende factoren zoals grondstofprijzen, materialen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen dan wel indien een wettelijke prijsbepalende factor daar aanleiding toe geeft.


Artikel 5 – Betaling

5.1     Betaling dient – zonder aftrek, korting of verrekening – te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door De Groene Os aangegeven.

5.2     Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.

5.3     Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen of geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is Afnemer van rechtswege in verzuim en is deze – zonder dat een ingebrekestelling is vereist – vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van € 50,- en komen, onverminderd de overige aan De Groene Os verder toekomende rechten, alle aan de inning verbonden gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 250,-.

5.4     In geval van betalingsverzuim is De Groene Os gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.


Artikel 6 – Levering & Levertijd

6.1     Tenzij anders overeengekomen, reizen de producten voor rekening en risico van de Afnemer.

6.2     De Groene Os verplicht zich jegens de Afnemer om de producten behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de producten zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

6.3     De producten zullen door of namens De Groene Os bezorgd worden op het in de order aangegeven of naderhand overeengekomen adres.

6.4     Afnemer is verplicht de producten bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien Afnemer hieraan niet voldoet, komen alle hieruit voortvloeiende kosten – waaronder begrepen maar niet beperkt tot het transport en de opslag van de producten – voor rekening van Afnemer.

6.5     De levertijd wordt door De Groene Os naar beste weten opgegeven, maar is niet bindend en geldt nimmer als fatale termijn.


Artikel 7 – Overmacht

7.1     Indien De Groene Os als gevolg van overmacht niet (op tijd) kan leveren, heeft De Groene Os het recht om naar keuze de levering op te schorten, dan wel van de levering geheel af te zien.

7.2     Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek zullen als overmacht gelden omstandigheden buiten wil en toedoen van De Groene Os, welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van De Groene Os kan worden gevergd. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, natuurrampen, stakingen, breuk van machines en/of gereedschappen, personeelsgebrek, niet beschikbaar zijn van vervoer en stagnaties in de aanvoer.

7.3     Indien een overmachtssituatie zich voordoet, zal De Groene Os met Afnemer overleggen omtrent de eventueel te nemen maatregelen, die tot doel hebben schade voor zowel De Groene Os als Afnemer zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

7.4     Bij opschorting van de levering of het in zijn geheel afzien van de levering door De Groene Os wegens overmacht, is de Afnemer niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding.


Artikel 8 – Reclames

8.1     Afnemer dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden.

8.2     Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering, en niet zichtbare gebreken terstond na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering, schriftelijk aan De Groene Os te zijn medegedeeld.

8.3     Het recht van reclame vervalt indien het afgeleverde zich niet meer in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd.

8.4     Reclames over een factuur dienen binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk te worden ingediend.

8.5     Met het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen wordt Afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de facturen te hebben goedgekeurd en aanvaard. Daarna worden reclames niet meer door De Groene Os in behandeling genomen.

8.6     Reclames geven de Afnemer uitdrukkelijk niet de bevoegdheid zijn betalingsverplichting op te schorten.


Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang

9.1     De eigendom van de goederen blijft bij De Groene Os en gaat eerst over, wanneer de Afnemer de verschuldigde prijs, rente, kosten, boetes en schadevergoedingen terzake van de geleverde goederen, inclusief voorafgaande en opvolgende levering en met inbegrip van de door De Groene Os ten behoeve van de Afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, zal hebben voldaan.

9.2     Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van De Groene Os te bewaren. Het risico ten aanzien van beschadiging, verlies en/of waardevermindering van de producten gaat onmiddellijk na levering van de producten over op Afnemer.

9.3     Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet bevoegd de producten op enige wijze te bezwaren, verpanden, tot zekerheid over te dragen of aan derden enig ander recht daarop te verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.

9.4     Het is de Afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derde te verkopen en over te dragen, tot aan de datum van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van Afnemer, onder de verplichting, hetzij van de derde afnemer betaling in contanten te bedingen, hetzij de goederen onder eigendomsvoorbehoud te leveren aan de derde afnemer, hetzij op andere wijze zekerheid te verkrijgen voor de betaling van de goederen van de derde afnemer.

Bij verkoop op credit is de Afnemer verplicht een eigendomsvoorbehoud overeen te komen conform het bepaalde in dit artikel. Bij overschrijding van de voornoemde verplichtingen van de Afnemer wordt de koopprijs ten volle en ineens opeisbaar. Indien de Afnemer van de goederen ondanks het voorafgaande in strijd met de voorgaande leden handelt, is hij verplicht de vordering die hij daarvoor verkrijgt, aan De Groene Os over te dragen.

9.5     Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens De Groene Os of De Groene Os goede grond heeft te vrezen dat hij in de verplichtingen tekort zal schieten, is De Groene Os gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, zonder nadere ingebrekestelling, naar zijn keuze tijdelijk of definitief terug te (doen) nemen. Afnemer zal De Groene Os te allen tijde, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, in de gelegenheid stellen en vrije toegang verlenen tot het terrein en/of gebouwen waar de producten zich bevinden ter uitoefening van de rechten van De Groene Os.


Artikel 10 – Niet-nakoming

10.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden aan het licht komen die De Groene Os een goede grond geven te vrezen dat de Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan is De Groene Os bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten. De Groene Os is bevoegd van de Afnemer te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn volledige verplichtingen.

10.2 Indien de Afnemer niet, niet tijdig of niet deugdelijk voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met De Groene Os gesloten overeenkomst voortvloeit, is De Groene Os te alle tijde gerechtigd het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van De Groene Os, waaronder het recht op schadevergoeding.

10.3 In geval één van de in het voorgaande lid genoemde omstandigheden zich voordoet, zullen alle vorderingen van De Groene Os op Afnemer terstond ten volle opeisbaar zijn en zal De Groene Os tevens het recht hebben alle andere overeenkomsten met Afnemer op te schorten of te ontbinden.

10.4 De Groene Os is gerechtigd de overeenkomst terstond te ontbinden op het tijdstip dat de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt aangezegd, c.q. stillegging en liquidatie van de Afnemer of diens onderneming, alsmede door beslaglegging, toetreding tot de Wet Schuldsanering, onder curatele stelling of indien de Afnemer anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst tussen Afnemer en De Groene Os voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.


Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 De aansprakelijkheid van De Groene Os voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de hoogte van het betreffende factuurbedrag.

11.2 De Groene Os is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.3 De beperking van de aansprakelijkheid hierboven geldt niet, indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van De Groene Os.

11.4 Aansprakelijkheid voor schade zal niet bestaan indien de Afnemer ter zake van het risico van deze schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen sluiten.

11.5 Onverminderd het bovenstaande is De Groene Os niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan doordat De Groene Os is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel aan onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de afnemer.

11.6 De Afnemer vrijwaart De Groene Os voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan De Groene Os toerekenbaar is.


Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing verklaard zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 De rechter in het arrondissement Noord-Holland is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen tussen Afnemer en De Groene Os kennis te nemen, tenzij De Groene Os anders verkiest.

De Groene Os B.V.
Rozenstraat 149-151
2011 LT Haarlem

023 – 434 8469
info@degroeneos.nl

KVK 34094115

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

één keer per maand ons nieuws en aanbiedingen in je mailbox!